Projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta na području Općine Ivankovo

Naziv projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Ivankovo

Opis projekta: Izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinijeti će se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Ciljana skupina projekta je cjelokupno stanovništvo Općine Ivankovo (8.006). Projekt doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (NN 3/17). Kako bi se informirao i dosegao što veći broj korisnika provesti će se informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada kako bi se uspostavio cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Općine Ivankovo. Projektom će se smanjiti/izbjeći otpad za odlaganje za 270 t, te će se ukupno prikupiti u reciklažnom dvorištu 99 t otpada u prvoj godini rada reciklažnog dvorišta. Provesti će se informativno-obrazovne aktivnosti o važnosti sprečavanja nastanka otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom za javnost na području JLS koje reciklažno dvorište obuhvaća tijekom cijelog trajanja projekta, kontinuirano, do ishođenja uporabne dozvole za reciklažno dvorište. Općina Ivankovo planira informativno-obrazovne aktivnosti provoditi u suradnji s Komunalnim društvom Ivankovo d.o.o. za komunalne djelatnosti kojoj će biti dodijeljeno pravo upravljanja reciklažnim dvorištem.

Ukupna vrijednost projekta: 4.521.717,85 kuna

Europska unija sufinancira: 3.843.460,17 kuna (84,9999999%)

Razdoblje provedbe projekta: od 19. lipnja 2018. do 13. veljače 2020.

Kontakt osoba:

Načelnik Općine Ivankovo

Marko Miličević

Broj telefona: 032/379-628

E-mail: opcina.ivankovo@gmail.com

POVEZNICE

www.strukturnifondovi.hr

http://www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Skip to content