Otpad koji se odlaže u reciklažnom dvorištu

PROBLEMATIČNI OTPAD

 • otapala
 • kiseline
 • lužine
 • fotografske kemikalije
 • pesticidi
 • otpad koji sadrži živu. fluorescentne cijevi i ostali
 • odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
 • boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
 • deterdženti koji sadrže opasne tvari

OTPADNI PAPIR

 • ambalaža od papira i kartona
 • papir i karton

OTPADNI METAL

 • ambalaža od metala
 • metali

OTPADNO STAKLO

 • staklena ambalaža
 • staklo

OTPADNA PLASTIKA

 • ambalaža od plastike
 • plastika

OTPADNI TEKSTIL

 • odjeća
 • tekstil

KRUPNI GLOMAZNI OTPAD

 • glomazni otpad

JESTIVA ULJA I MASTI